Najczęściej zadawane pytania

Dokumenty

Do czego służy dokument umowy przeniesienia prawa majątkowego?

Na podstawie umowy przeniesienia prawa majątkowego stajesz się właścicielem pożyczki – wierzycielem Pożyczkobiorcy.
Można ten dokument wydrukować dla własnych potrzeb lub dołączyć do deklaracji PCC-3 w Urzędzie Skarbowym jako umowę kupna pożyczki.

Jaki jest czas na wydruk deklaracji PCC-3?

Z podatku PCC należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym do 14 dni od daty zakupu pożyczek. Podatek wynosi 1% od wartości zakupionej pożyczki.

Czemu deklaracja PCC-3 jest pusta? Jak uzupełnić dane?

Aby dowiedzieć się jakie są powody, że deklaracja PCC-3 jest pusta oraz w jaki sposób uzupełniać dane w dokumencie, zachęcamy do skorzystania z poniższych materiałów instruktażowych. Dostępne są one w dwóch wersjach: interaktywny samouczek (należy wypełniać kolejne polecenia, aby ukończyć zadanie) oraz demonstracja (automatycznie pokazywany jest proces uzupełniania danych).

SAMOUCZEK - kliknij tutaj

DEMO - kliknij tutaj


Uwaga. Film instruktażowy nie zawiera aktualnych zmian dostępnych w systemie Pro-Zysk.
W aplikacji, w danych do PCC-3 zostało dodane podatkowe pole „Państwo”, którego nie ma w filmie.

Jak rozliczyć podatek PCC?

Podatek PCC należy rozliczyć do 14 dni od daty zakupu praw majątkowych (pożyczki). Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
- przy zapłacie gotówką - dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w oddziale pocztowym;
- w obrocie bezgotówkowym (przelew) - dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika.

Zlecenia płatnicze na rzecz organów podatkowych mogą być składane w formie przelewu internetowego:
1) przy użyciu modułu udostępnionego przez bank - przelew do US,
Przy zleceniu przelewu z wykorzystaniem specjalnego modułu należy wpisać następujące dane:
- nr rachunku - klikając w "wyszukaj US" należy podać miejscowość, w której mieści się oddział US, a następnie z listy nr rachunków wybrać opcję "inne dochody",
- nazwa i adres odbiorcy - uzupełniana jest automatycznie po wybraniu nr rachunku,
- nazwa i adres zobowiązanego - dane osobowe płatnika,
- identyfikacja zobowiązanego - identyfikator podatkowy - NIP lub PESEL,
- okres - wpłata dot. należności niezwiązanych z okresem rozliczeniowym - należy wpisać "0",
- symbol formularza - należy wpisać "PCC-3",
- identyfikacja zobowiązania - na podstawie informacji z jednego z oddziałów US proponujemy wpisywać w to pole datę zakupu praw majątkowych. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z oddziałem US, właściwym dla rozliczeń Uczestnika, w celu potwierdzenia powyższych informacji.

2) poprzez wykonanie przelewu zwykłego,
Zlecenie przelewu zwykłego powinno zawierać dane identyfikujące wpłacającego - w tytule należy wpisać identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL), datę zakupu praw majątkowych oraz informację za co dokonywana jest wpłata (w tym przypadku "wpłata za PCC-3").

Niepodanie lub błędne podanie powyższych informacji może stanowić podstawę do odmowy realizacji wpłaty gotówkowej lub zlecenia przelewu.

Jak wysłać deklarację PCC-3 przez Internet?

Aby nauczyć się samodzielnego wysyłania deklaracji PCC-3 przez Internet, zachęcamy do skorzystania z poniższych materiałów instruktażowych. Dostępne są one w dwóch wersjach: interaktywny samouczek (należy wypełniać kolejne polecenia, aby ukończyć zadanie) oraz demonstracja (automatycznie pokazywany jest proces wysyłania deklaracji).

SAMOUCZEK - kliknij tutaj

DEMO - kliknij tutaj


Uwaga. Film instruktażowy nie zawiera aktualnych zmian dostępnych w systemie Pro-Zysk.
W aplikacji należy podać kwotę przychodu za rok 2015, film pokazuje rok 2013.

Czy zmienił się proces podpisywania i drukowania umów dostępu do systemu Pro-Zysk?

W najbliższym czasie dokonamy zmian w obsłudze umów "przeniesienia prawa majątkowego"

I etap

Do oferty zakupu pożyczki dołączymy dokument: „OFERTA ZAWARCIA UMOWY PRZENIESIENIA PRAWA MAJĄTKOWEGO", którą będzie można wydrukować z poziomu prezentacji oferty zakupu pożyczki (w tej OFERCIE nie będzie danych pożyczkobiorcy oprócz imienia i nazwiska), a po opłaceniu inwestycji, dokument ten już w formie „UMOWY PRZENIESIENIA PRAWA MAJĄTKOWEGO” z pełnymi danymi będzie można wydrukować tak jak do tej pory z poziomu modułu inwestycji trwających;

Umowa przeniesienia prawa majątkowego będzie do wydruku bez podpisów Pożyczkodawcy i Nabywcy, gdyż umowa zawierana jest na podstawie przepisów art. 66 i 69 kodeksu cywilnego, na skutek złożenia oferty przez naszą firmę, jej przyjęcia i zapłacenia ceny przez Uczestnika systemu.

II etap

Dla zwiększenia komfortu Uczestników systemu, zawarte w sposób opisany powyżej umowy przeniesienia prawa majątkowego, będą drukowane, podpisywane i wysłane przez naszą firmę do Uczestników systemu pocztą tradycyjną. Wszystkie umowy zawarte przez Uczestnika w okresie miesiąca, będą do niego wysłane jednorazowo, co miesiąc. Umowy te będą podpisywane przez pełnomocnika działającego w imieniu naszej firmy, kserokopia pełnomocnictwa zostanie dołączona do pierwszej przesyłki, a pełnomocnictwo będzie ważne aż do jego odwołania.

W związku z powyższym prosimy o zaktualizowanie adresu korespondencyjnego.
Zmiany te mają na celu przede wszystkim usprawnienie zarządzania dokumentacją, a także uproszczenie procedury zawierania umów przeniesienia prawa majątkowego.

Oferta

Jaki jest czas na zakup pożyczki?

Uczestnik od momentu otrzymania oferty ma 2 dni na podjęcie decyzji o zakupie pożyczki, oraz 1 dzień na dokonanie przelewu ceny zakupu na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.

Jak kupić pożyczkę?

W celu nauki samodzielnego kupowania pożyczki zachęcamy do skorzystania z poniższych materiałów instruktażowych. Dostępne są one w dwóch wersjach: interaktywny samouczek (należy wypełniać kolejne polecenia, aby ukończyć zadanie) oraz demonstracja (automatycznie pokazywany jest proces kupowania pożyczki).

SAMOUCZEK - kliknij tutaj

DEMO - kliknij tutaj

Czym się różni wartość zakupu od ceny zakupu?

Wartość zakupu pożyczki, to wartość pożyczki wystawionej na sprzedaż. Cena zakupu to wartość zakupu pożyczki pomniejszona o rabat, którą jest zobowiązany zapłacić Uczestnik.

Co to jest rabat?

Rabat udzielany jest przy zakupie pożyczki. Kwota ta jest różnicą pomiędzy wartością zakupu pożyczki a ceną zakupu pożyczki. Razem z odsetkami kapitałowymi od pożyczki stanowi przychód Uczestnika systemu.

Jak założyć subkonta?

W celu nauki samodzielnego zakładania subkont, zachęcamy do skorzystania z poniższych materiałów instruktażowych. Dostępne są one w dwóch wersjach: interaktywny samouczek (należy wypełniać kolejne polecenia, aby ukończyć zadanie) oraz demonstracja.

SAMOUCZEK - kliknij tutaj

DEMO - kliknij tutaj

Zysk

Co jest przychodem Uczestnika?

Przychodem dla Uczestnika są odsetki od kapitału pożyczki w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych uregulowanych w art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego w stosunku rocznym wraz z rabatem.

Jak rozliczyć zarobek, podatek?

Rozliczenia podatku od osiągniętego zysku osoby fizyczne dokonują w zeznaniu rocznym PIT do dnia 30 kwietnia roku następnego po roku, w którym osiągnęły zysk.

Prosimy jednak każdego Uczestnika o indywidualne podejście do kwestii rozliczenia podatkowego poprzez uzyskanie informacji we własnym zakresie od właściwego (wg. miejsca zamieszkania) Urzędu Skarbowego. W przypadku dalszych wątpliwości prosimy wystąpić do właściwej Izby Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej.

Jakie są koszty?

Od każdej umowy przeniesienia prawa majątkowego należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% od wartości zakupionej pożyczki.
W tym celu należy wypełnić deklarację PCC – 3 i zapłacić podatek we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

Jak rozliczyć podatek za "polecanie"?

W związku z początkiem nowego roku przypominamy Uczestnikom Pro-Zysku o rozliczeniu podatków od uzyskanych dochodów za ubiegły rok. Użytkownicy systemu, którzy dodatkowo zarabiają na „polecaniu” otrzymując premie, powinni rozliczyć się na podstawie otrzymanego od naszej firmy PITu-11. Zasady ogólne rozliczania z uzyskanych dochodów w programie Pro-Zysk są przedstawione w zakładce „Jak rozliczyć zarobek, podatek”.

Kwotę uzyskaną w PIT-11 należy wykazać w PIT- 37 bądź w PIT- 36 (zależy od pozostałych dochodów jakie jeszcze wykazujemy w zeznaniu, należy to rozliczyć z innymi dochodami). Kwoty z PIT-11 należy wpisywać do PIT-37 lub PIT-36 jako źródło przychodu- Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia). W systemie Pro-Zysk w zakładce Premie uczestnik widzi kwotę, którą otrzymuje na rachunek bankowy (netto).
W PIT-11 kwota przychodu jest podana z uwzględnieniem podatku dochodowego.

Kwotę netto można obliczyć:
(przychód - "zaliczka z PIT 11" = "suma premii w systemie Pro-Zysk")

Darowizna

Jak obliczyć darowiznę?

Darowiznę na rzecz Klubu Sportowego „Soła” Oświęcim można określić wyliczając 1% od kwoty górnego limitu, do którego uczestnik chce kupować pożyczki przez okres 12 miesięcy od zaksięgowania przelewu.

Np. uczestnik ma zamiar przez najbliższy rok kupować pożyczki o łącznej wartości do 50 000 zł, czyli:

1% * 50 000 zł = 500 zł

500 zł to wysokość darowizny na cele statutowe KS "Soła" Oświęcim, więc uczestnik przez 12 miesięcy będzie miał możliwość zakupu pożyczek o łącznej wartości nieprzekraczającej 50 000 zł.

Przykład:

Dziś chcemy zacząć inwestować i wpłacamy 500 zł darowizny. Limit zakupu naszych pożyczek przez najbliższy rok będzie więc wynosił 50 000 zł. Sukcesywnie kupujemy pożyczki do wartości limitu wykorzystując „górną granicę alokacji” = 50 000 zł. Po upływie 12 miesięcy od dzisiejszej wpłaty darowizna „wygaśnie”, a więc limit zakupu pożyczek powróci do poziomu 0 zł.

Co wtedy?

Wówczas na nasz rachunek bankowy w dalszym ciągu wpływają raty (kapitał + odsetki) z tytułu zakupionych pożyczek, co wiąże się ze stopniowym zmniejszaniem zainwestowanej kwoty. Nasze pieniądze nadal „pracują”, jednak nie otrzymujemy nowych ofert zakupu, dopóki nie wpłacimy nowej darowizny. Zatem nie mamy możliwości reinwestowania, jak również inwestowania nowych środków. Czyli „pracuje” dla nas stopniowo coraz mniejsza kwota.

Aby otrzymywać oferty, powinniśmy wpłacić darowiznę wyliczoną od sumy:

aktualnie zainwestowanej kwoty i kwoty do której chcemy dostawać nowe oferty.

Przykład:

Wartość pożyczek będących w naszym posiadaniu wynosi 40 000. zł. Aktualnie limit zakupionych pożyczek wynosi 0 zł (ponieważ upłynął już 12-miesięczny okres „działania” poprzedniej darowizny). Wspomagamy Klub Sportowy „Soła” Oświęcim darowizną w wysokości 500 zł. Zatem limit wartości zakupionych pożyczek wzrasta do 50 000 zł. Możemy więc dokupić kilka pożyczek za kwotę nie większą niż 10 000 zł (bo 50 000 zł – 40 000 zł = 10 000 zł, czyli limit zakupu pożyczek wynikający z darowizny minus aktualna wartość pożyczek równa się dodatkowa kwota możliwa do zainwestowania).

Porada:

Raczej nie warto wpłacać darowizny, która ustanowi niższą „kwotę alokacji” (limit) od aktualnej wartości zakupionych pożyczek.

Komu i jak przekazać darowiznę?

Zachęcamy do przekazywania darowizn na rzecz KS „Soła” Oświęcim. Aby wesprzeć klub, prosimy zlecić przelew bankowy zatytułowany wg wzoru: „Darowizna, Jan Kowalski, pesel: 1234567890”. Informacje o rachunku bankowym oraz adresie podmiotów znajdują się poniżej.

Klub Sportowy „Soła” Oświęcim
ul. Przeczna 2a
32-600 Oświęcim
Nr rachunku bankowego (ING Bank Śląski): 02 1050 1722 1000 0090 3005 5827

Co wpisać w tytule przelewu darowizny?

W tytule przelewu darowizny należy wpisać: "Darowizna, [swoje imię i nazwisko], [numer PESEL]" (przykładowo "Darowizna, Jan Kowalski, pesel: 1234567890").

Aplikacja - Moje konto

Zapomniałeś hasła?

Zresetować hasło można na dwa sposoby:
 1. Zgłaszając się do naszej placówki, gdzie doradca telefonuje na Centralę w celu uzyskania nowego hasła.
 2. Samodzielnie poprzez stronę internetową www.pro-zysk.pl według poniższej instrukcji:
  1. Wejść na stronę http://pro-zysk.pl następnie przejść do zakładki "Logowanie".
  2. W odpowiednim polu wpisać login (informacja jest dostępna na wydruku umowy). Przepisać sześć cyfr z obrazka (gdy są nieczytelne kliknąć na obrazek w celu jego zmiany) po czym nacisnąć „Zaloguj”.
  3. W następnym kroku w formularzu "Zapomniałeś hasła?" należy wpisać adres e-mail przypisany obecne do konta, a następnie nacisnąć przycisk „Potwierdź”.
  4. Dalej należy postępować według instrukcji podanych w formularzu resetu hasła.
 3. Jeżeli proces przebiegł poprawnie pojawi się komunikat „ Hasło poprawnie zmienione. Przy następnym logowaniu prosimy użyć nowego hasła".

Jak zidentyfikować przelew? - instrukcja krok po kroku

W celu weryfikacji otrzymanych przelewów za zakup pożyczek, zachęcamy do skorzystania z poniższych materiałów instruktażowych. Dostępne są one w dwóch wersjach: interaktywny samouczek (należy wypełniać kolejne polecenia, aby ukończyć zadanie) oraz demonstracja.

SAMOUCZEK - kliknij tutaj

DEMO - kliknij tutaj


Uwaga. Film instruktażowy i instrukcja nie zawiera aktualnych zmian dostępnych w systemie Pro-Zysk. W aplikacji w zakładce „Pożyczki trwające” została dodana nowa kolumna „PCC-3”, zawierająca szczegóły pomocne przy rozliczaniu się z podatku.

Aby zobaczyć instrukcję w formacie PDF kliknij tutaj.

Giełda prywatna

Co to jest giełda prywatna?

Giełda prywatna to platforma, która umożliwia kupno lub sprzedaż praw majątkowych do pożyczek pomiędzy Uczestnikami systemu Pro-Zysk.

Jak przystąpić do giełdy?

Do giełdy można przystąpić podpisując umowę korzystania z systemu, która jest dostępna do zamówienia w zakładce "komunikaty". Uczestnik wybiera placówkę, w której podpisze dokument i zatwierdza wybór dyspozycjami.
Korzystać z "giełdy prywatnej" może każdy Uczestnik po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy dostępu do systemu.

Jak wystawić pożyczkę na sprzedaż?

Pożyczkę można wystawić na sprzedaż z zakładki "pożyczki trwające".
Wystawione oferty muszą spełniać następujące wymogi:
- minęło min. 30 dni od udzielenia pożyczki
- pożyczka nie może być na windykacji
System automatycznie sugeruje oferty, które spełniają te wymogi.

Jak kupić pożyczkę?

Kupić pożyczkę można z poziomu zakładki "Giełda prywatna" - "przeglądaj oferty" klikając "kup" na wybranej pozycji. Każda oferta może być podzielona na zdefiniowane wcześniej subkonta. Po zakupie wyświetlana jest suma zakupów, tytuł przelewu, nr konta, na które należy przelać należność i dane Uczestnika sprzedającego.